โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการฟื้นฟูด้านสุขภาพ
และสังคมรวมถึงการดูแลทางสังคม จิตใจ แก่คนพิการทางจิตในหรือพฤติกรรม
สติปัญญา การเรียนรู้ออทิสติก
 
วีดีทัศน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ประจำปี 2561
 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
 
ผู้ใหญ่ใจดี บริษั่ท IRPC เลี้ยงอาหารกลางวัดและขนม นักเรียน ศูยน์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
 
ศาลอุทธรณ์ภาค2ผู้ใหญ่ใจดีมาจัดกิจกรรมและมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
 
คณะกรรมการติดตามแบบตรวจสอบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
 
พิธีไหว้ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
 
นำเสนอการจัดตั้งหน่วยบริการบ้านฉาง
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยองมีการจัดประชุมประจำเดือนทุกเดือน
 
นักศึกษาจากประเทศแคนาดาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกวันอังคาร
 
โครงการนักกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิคไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ประมวลภาพกิจกรรมถวายความอาลัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
  แนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง
ภาพกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ปี 2557