September61

อบรมเชิงปฎิบัติบัติการจัดทำแผนพัฒนากาศึกษาและแผนกลยุทธการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษา