September61

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านกฏหมาย วินัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ