นายมานะ ภูมิธิ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

นางคณิศร เมืองแสน
ครู คศ.2

นางนภัส ทอมุด
ครู คศ.2

นางนันทิชา โสมนาม
ครู คศ.1

นางแสงอรุณบุญโญอุปถัมถ์
ครู คศ.1

นางรักชนก สุดมุข
ครู คศ.1

นายเลิศชัย แก้วภักดี
ครู คศ.1

นางสาววาสนา ไกรสมุทร
ครู คศ.1
นางวิลาสินี เอี้ยงกุญชร
ครู คศ.1
 


นางสาวอนุสรา ปันทะเสน
ครู ผู้ช่วย

นางสาววาทินี ป่าจันทร์
ครู ผู้ช่วย

นางสาวศุภณัฏฐ์ รอดวิลัย
ครู ผู้ช่วย

นางสาวกฤตวิษา แว่วเสียง นายชูสง่า ปันพรม นางสาวลัดดาวัลย์ วิชาคำ
นางสาวพิไลพรกุลสุทธิไชย นางสาวไพรบูลย์ นิยมคุณ นางสาวสุธาทิพย์พลภูเมือง
นายพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์ นางสาวอรสา แสงเพชร
นางนิศารัตน์ นภาเพชร นางสาวเบญจมาศ พุกพิลา
 
นายโชคชัย วงศ์อินตา
นางสวรรค์ มั่นถึง นางจริยา รอดทอง นางสาวภัทรวดี ธนะอุดมโชค
นางวนิดา ภูหงชัย นางสาวชนัดดา นะมะวัณธนะ นางพรไพลิน ศรีจันทร์ตา
นางสาวกนกวรรณ โพธิปัทมะ นางสาวมลิวัลย์ บัวทอง นางสาวพจนีย์ สว่าง
นางสาวกัญญวีร์จิตรสวัสดิรักษา นางสาวระวิวรรณ ฤทธิ์ศิลา นางสาวธนัญญา กะนีจิตร
นางสาวสุรีย์พร โสภาปุ๊ด นางกัลญา วอนเมือง นางสาวแสงฤทัย จั่นฮวบ
นายสาโรจน์ มุกบำรุง นายศุภรักษ์ บุตรภักดี นายอานนท์ สวัสดิ์ลคร
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชรินทร์นา ภูภักดี
นายมานพ ทองคำ นางยุพา แสนมหา นายธีระยุทธ ช่อระหงษ์
นายคำรณ รุ่งระจิตร นางคำแปลง กองสิงห์