ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเราชาวระยองทุกท่านข่าวประจำเดือนปี 2560
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฎาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2559
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฏาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2558
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
รวมข่าวประจำเดือนทั้งหมด

 

วันที่ 1 มกราคม 2561 ครูนันทิชา  โสมนาม
และนายพาหุงทรัพย์  ศรีสันต์ เข้าร่วมติดตามจุดตรวจหลัก
จุดตรวจรอง จุดตรวจย่อย จุดบริการ และจุดพักรถ
จังหวัดระยองช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ อำเภอบ้านฉาง
วันที่ 2 มกราคม 2561 ครูนันทิชา  โสมนาม
เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดระยอง ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
วันที่ 4-6 มกราคม 2561 นายมานะ  ภูมิธิ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
และคณะครู เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ณ จังหวัดนครนายกและ
จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 6 มกราคม นายมานะ  ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดระยอง และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ
ส่งความสุขปีใหม่..ส่งใจวันเด็ก ประจำปี 2561
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง หน่วยบริการแกลง
วันที่ 12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายมานะ  ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดระยอง และคณะครูร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดระยอง
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายมานะ  ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดระยอง และคณะครู บุคลากรร่วมกิจกรรมวันครู ปะจำปี 2561
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายมานะ  ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดระยอง และคณะครู เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2560
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
วันที่ 17 มกราคม 2561 นายมานะ  ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดระยอง และคณะครู เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม เทศบาลทับมา
วันที่ 25 มกราคม 2561 นายมานะ  ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดระยอง และครูคณิศร เมืองแสน เข้าร่วมประชุมเตรียมการ
ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม

แผนการปฏิบัติการประจำปี2557 คป.01
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 55-58 คป.02
รายงานประจำปี 2557 คป.04
รหัสเข้าโปรแกรม IEP Online โรงเรียน คป.10
วิธีติดตั้งโปรแกรม IEP Online และการใช้โปรแกรม คป.13
:วารสารสิ่ง อำนวยความสะดวก คป.14
  คป.16
  คป.17
  แบบคำร้องขอยกเลิก-เปลี่ยนแปลงคูปอง
  แบบฟอร์มตอบรับการจ่ายคูปอง
  แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษา (IEP)
  แบบฟอร์มส่ง (IEP)
โปรแกรม IEP Online หรือ

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
แผนการปฏิบัติการประจำปี2557
รายงานประจำปี 2557
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 55-58
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิ
ผลเพื่อการ เรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล สังกัดสานักบริหารการศึกษาพิเศษ”
ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ระดับชั้นปีที่ 10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559