ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดระยอง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

 • วิสัยทัศน์
  เป็นองค์กรต้นแบบที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ด้วยครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

  พันธกิจ
  1. ส่งเสริมกระบวนการ EI ให้มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนเด็กพิการอย่างมืออาชีพ
  3. สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมและกระบวนการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนแต่ละประเภท
  4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการกระจายสื่อ เทคโนโลยี่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการช่วงเชื่อมต่อให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดระยอง
  7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดระยอง
  8. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษากับอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดระยอง
  9. พัฒนารูปแบบการบริหารเชิงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
  10. สนองนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาจากต้นสังกัด สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  เป้าประสงค์
  1. ใช้กระบวนการ EI อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
  2. ครูได้รับการพัฒนาทักษะในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างรอบด้าน
  3. ครูได้รับการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้กับผู้รับบริการ
  4. ผู้รับบริการได้รับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกตรงกับความพิการ และทั่วถึง
  5. ผู้พิการได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
  6. ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้รับบริการภายในจังหวัดระยอง ครอบคลุม และมีความเป็นปัจจุบัน
  7. ครูประจำห้องเรียนรวม มีครบ เพื่อการจัดการเรียนในโรงเรียนเรียนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
  9. นำนโยบายจากต้นสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

 • อัตลักษณ์
  พัฒนาการดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยเหลือตนเองได้

  เอกลักษณ์
  บรรยากาศน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ชุมชนพรั่งพร้อม

 • 1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
  2. พัฒนาและฝึกอบรม ผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร ที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
  4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ
  5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัว และชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา
  6. เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ
  7. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
  8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ทำเนียบบุคลากร


นางณิชลักษณ์ พรมกุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

หน่วยบริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง มีหน่วยบริการประจำอำเภอ ทั้งหมด 7 อำเภอ ได้แก่ หน่วยบริการบ้านฉาง หน่วยบริการบ้านค่าย หน่วยบริการปลวกแดง หน่วยบริการนิคมพัฒนา หน่วยบริการแกลง หน่วยบริการเขาชะเมา หน่วยบริการวังจันทร์ ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองสนม และศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลระยอง

หน่วยบริการบ้านฉาง

หน่วยบริการบ้านค่าย

หน่วยบริการปลวกแดง

หน่วยบริการนิคมพัฒนา

หน่วยบริการแกลง

หน่วยบริการเขาชะเมา

หน่วยบริการวังจันทร์

หน่วยบริการเทศบาลบ้านเพ

ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองสนม

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็ก
ในโรงพยาบาลระยอง

ดาวน์โหลด

IEP Online

logo ศูนย์ฯ

ติดต่อ

ที่ตั้ง :

23/2 หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทร :

038-022701

แผนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

23/2 หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000