ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดบริการอาหารนักเรียน และ ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ เครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ ๑๒

ข่าวประจำเดือนปี 2561
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2560
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฎาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2559
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฏาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2558
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
รวมข่าวประจำเดือนทั้งหมด

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ 1 2
   


คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม

แผนการปฏิบัติการประจำปี2557 คป.01
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 55-58 คป.02
รายงานประจำปี 2557 คป.04
รหัสเข้าโปรแกรม IEP Online โรงเรียน คป.05
วิธีติดตั้งโปรแกรม IEP Online และการใช้โปรแกรม คป.10
:วารสารสิ่ง อำนวยความสะดวก คป.13
  คป.14
  คป.16
  คป.17
  แบบคำร้องขอยกเลิก-เปลี่ยนแปลงคูปอง
  แบบฟอร์มตอบรับการจ่ายคูปอง
  แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษา (IEP)
  แบบฟอร์มส่ง (IEP)
แบบฟอร์ม แบบคัดกลอง
โปรแกรม IEP Online หรือ

สื่อสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
แผนการปฏิบัติการประจำปี2557
รายงานประจำปี 2557
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 55-58
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิ
ผลเพื่อการ เรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล สังกัดสานักบริหารการศึกษาพิเศษ”
ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ระดับชั้นปีที่ 10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559